Personal Data Protection

Personal Data Protection

This Cookie Policy refers to the etudesbalk.org site referred to below for website “, which is run and maintained by the Balkan Studies Institute 45 Moskovska Str., 1000 Sofia, office – tel./fax: +359 2 980 62 97

Your access and use of The “Website” is governed by applicable law – PDPA and is in compliance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

This site does not collect or process personal data of its users!

Supervisor Commission for Personal Data Protection

Address: Sofia 1592, 2,
Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.,
tel: (02) 940 20 46,
fax: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Web site: www.cpdp.bg

This policy was updated for the last time on 30.04.2018

Защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на лични данни се отнася до сайта etudesbalk.org наричан по-долу за краткост „Уебсайт“, който се управлява и поддържа от Институт за балканистика
ул. „Московска” 45, София 1000, Канцелария – тел./факс: +359 2 980 62 97

Достъпът и използването от Ваша страна на „Уебсайта“ се уреждат от приложимия закон – ЗЗЛД и е в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Този сайт не събира и не обработва лични данни на потребителите на неговите услуги!

Надзорен орган
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Тази политика е осъвременена за последен път на 30.04.2018

Scroll to Top